Internetový obchod

Novinky z naší produkce

Kachní a husí maso
Králík a králičí maso
Krůtí maso
Kuřecí maso
Maso na gril
Oleje z naší farmy
Ovocné mošty a šťávy
Pivo z našeho Pivovaru KRČÍN
Uzeniny
Výčepní zařízení a chlazení bez kompresoru
Výčepní zařízení s kompresorem
Narážecí hlavy, servisní materiál

 

 

Obchodní podmínky pro dodání zboží

Dodavatelem je:
Farma DRUHAZ spol s r.o. , Na Červeném hrádku 793, Sedlčany 264 01
IČ: 26511665
DIČ: CZ26511665

(dále jen „dodavatel“)

Kontakty na dodavatele:
Telefon: 00420725119599, 00420602203652
e-mail: farmadruhaz@seznam.cz
Další kontaktní údaje jsou v kategorii „kontakt“.

Objednávka zboží
Zboží na stránkách www.krutifarma.cz je seznamem zboží nabízeného dodavatelem. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.
Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží , vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Upozorňujeme kupující, že popisy a fotografie prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a dodavatel si vyhrazuje právo na případné chyby. Ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.
Platné ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek.
Minimální cena objednávky je aktualizována při objednání ve formuláři objednávky
Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení nebo telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
S ohledem na povahu zboží ( u nekalibrovaného zboží a balení, není-li váha přímo na kartě jednotlivé položky), bude objednané množství jednotlivých položek vždy upraveno tak, aby se co nejblíže rovnalo objednanému množství. Překročí-li odchylka od objednaného množství plus nebo mínus 15%, musí být o této zkutečnosti zákazník informovaný před dodáním zboží a tuto odchylku odsouhlasit.

Dodací lhůta a způsob dopravy
Dodací termín je uveden při objednání zboží a potvrzen při potvrzení objednávky elektronicky nebo telefonem, zboží není-li uvedeno jinak je vedeno skladem a je možné jej dodat do 24 hodin.
Doprava je prováděna tak aby nedošlo ke zhoršení kvality dodávaného zboží s ohledem na jeho povahu.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce nebo převzetím v místě výdeje zboží.
Možnosti dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři včetně její ceny. Sazebník za ujetý kilometr je vždy brán z místa odkud je zboží expedováno , Praha, Sedlčany není-li výslovně stanoveno jinak.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je v plné výši hrazeno osobně při přebírce zboží a to hotově. Může být hrazeno i předfakturou, vždy po dohodě a tak jak je uvedeno na objednávkovém formuláři.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad , který obsahuje obecné informace o uchování čerstvých potravin a informace o záručních dobách.

Převzetí zboží
Převzetím zboží na dohodnotém a potvrzeném místě a uhrazením kupní ceny zákazník potvrdil bezvadnost zboží a uzavřel kupní smlouvu

Záruční podmínky a reklamace
Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.
Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době u zboží které není nutno skladovat v kontrolované teplotě a které zákazník převzetím převzal jako bezvadné.

Lhůty pro uplatnění reklamace:
Chlazené maso čestvé a drůbeží volně a balené, originálně nebalené masné a potravinářské výrobky a pečivo při převzetí zboží s ohledem na jeho povahu a skladovatelnost.
Originálně balené masné a potravinářské výrobky do 24 hodin od převzetí zboží.
Odtranitelná závada je specifikována jako závada , kterou je možno napravit přímo na místě při předání zboží a obě strany s jejím odstraněním souhlasí, ostatní závady jsou považovány za neodstranitelné.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele a zákazníka

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. S ohledem na povahu zboží není možné odstoupit od smlouvy po převzetí zboží.
Dodavatel může odstoupit od smlouvy nejsou-li splněny podmínky dané při uzavření kupní smlouvy
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Další ujednání se řídí platnými právními předpisy ČR. V případě soudního sporu jsou platné právní předpisy ČR u příslušné soudu ČR.
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nesmí předat třetím osobám.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na farmadruhaz@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.masonagril.cz a www.krutifarma.cz