Internetový obchod

Novinky z naší produkce

Kachní a husí maso
Králík a králičí maso
Krůtí maso
Kuřecí maso
Maso na gril
Oleje z naší farmy
Ovocné mošty a šťávy
Uzeniny

 

 

Obchodní podmínky pro dodání zboží

Dodavatelem je:
Farma DRUHAZ spol s r.o. , Na Červeném hrádku 793, Sedlčany 264 01
IČ: 26511665
DIČ: CZ26511665

(dále jen “dodavatel”)

Kontakty na dodavatele:
Telefon: 00420725119599, 00420602203652
e-mail: farmadruhaz@seznam.cz
Další kontaktní údaje jsou v kategorii „kontakt”.

Objednávka zboží
Zboží na stránkách www.krutifarma.cz je seznamem zboží nabízeného dodavatelem. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.
Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží , vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Upozorňujeme kupující, že popisy a fotografie prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a dodavatel si vyhrazuje právo na případné chyby. Ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.
Platné ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek, při elektronickém či telefonním potvrzení objednávky.
Minimální cena objednávky je aktualizována při objednání ve formuláři objednávky
Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení nebo telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
S ohledem na povahu zboží ( u nekalibrovaného zboží a balení, není-li váha přímo na kartě jednotlivé položky), bude objednané množství jednotlivých položek vždy upraveno tak, aby se co nejblíže rovnalo objednanému množství. Překročí-li odchylka od objednaného množství plus nebo mínus 15%, musí být o této zkutečnosti zákazník informovaný před dodáním zboží a tuto odchylku odsouhlasit.

Dodací lhůta a způsob dopravy
Dodací termín je uveden při objednání zboží a potvrzen při potvrzení objednávky elektronicky nebo telefonem, zboží není-li uvedeno jinak je vedeno skladem a je možné jej dodat do 24 hodin.
Doprava je prováděna tak aby nedošlo ke zhoršení kvality dodávaného zboží s ohledem na jeho povahu.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce nebo převzetím v místě výdeje zboží.
Možnosti dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři včetně její ceny. Sazebník za ujetý kilometr je vždy brán z místa odkud je zboží expedováno , Praha, Sedlčany není-li výslovně stanoveno jinak.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je v plné výši hrazeno osobně při přebírce zboží a to hotově. Může být hrazeno i předfakturou, vždy po dohodě a tak jak je uvedeno na objednávkovém formuláři.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad , který obsahuje obecné informace o uchování čerstvých potravin a informace o záručních dobách.

Převzetí zboží
Převzetím zboží na dohodnotém a potvrzeném místě a uhrazením kupní ceny zákazník potvrdil bezvadnost zboží a uzavřel kupní smlouvu

Záruční podmínky a reklamace
Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.
Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době u zboží které není nutno skladovat v kontrolované teplotě a které zákazník převzetím převzal jako bezvadné.

Lhůty pro uplatnění reklamace:
Chlazené maso čestvé a drůbeží volně a balené, originálně nebalené masné a potravinářské výrobky a pečivo při převzetí zboží s ohledem na jeho povahu a skladovatelnost.
Originálně balené masné a potravinářské výrobky do 24 hodin od převzetí zboží.
Odtranitelná závada je specifikována jako závada , kterou je možno napravit přímo na místě při předání zboží a obě strany s jejím odstraněním souhlasí, ostatní závady jsou považovány za neodstranitelné.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele a zákazníka

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. S ohledem na povahu zboží není možné odstoupit od smlouvy po převzetí zboží.
Dodavatel může odstoupit od smlouvy nejsou-li splněny podmínky dané při uzavření kupní smlouvy
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Další ujednání se řídí platnými právními předpisy ČR. V případě soudního sporu jsou platné právní předpisy ČR u příslušné soudu ČR.
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (“rozpor s kupní smlouvou”), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nesmí předat třetím osobám.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na farmadruhaz@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.masonagril.cz a www.krutifarma.cz